Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Egzaminy na kartę wędkarską

Egzaminy na kartę wędkarską, komisja egzaminacyjna Koła 54

Sosnowiec będzie
przeprowadzała we
:


Wtorek    — w godz. od 1700 do 1900

Czwartek — w godz. od 17
00 do 1900Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w

siedzibie Koła ul.
Jagielońska 5,

telefonicznie tel.: 606 127
788,

e-mailem: sosnowiec54@pzw.com.pl

 

 

Opłata egzaminacyjna

 

1. podstawowa                                                                                           — 30,00 zł

                                                                                                      

2. egazaminy nieodpłatne są dla:

 

    — w szkółkach wędkarskich                                                                 — zwolniony

    — młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej

 

3. studenci do lat 24 na podstawie ważnej legitymacji studenckiej — 20,00 zł

 

4. kobiety bez względu na wiek                                                                — zwolnione

 

 

Regulamin przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską


przez komisje egzaminacyjne działające w kołach


Okręgu PZW w Katowicach. 

 

 

 

Regulamin przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską

przez komisje egzaminacyjne działające w kołach

Okręgu PZW w Katowicach.


1. Zainteresowana osoba zgłasza się do siedziby koła PZW w celu ustalenia terminu
oraz
zakresu egzaminu na kartę wędkarską potwierdzającego wiedzę z zakresu zasad

wędkowania, łowienia ryb i ich ochrony, praw i obowiązków wędkującego.


2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

ukończone 14 lat,

posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem),

dokonanie opłaty egzaminacyjnej na konto Okręgu PZW w Katowicach (bank,poczta, itp.),

przedstawienie komisji dowodu wpłaty.


3. Osoba zainteresowana przystępuje do egzaminu ustnego lub pisemnego w formie testu

lub zestawu pytań przed Komisją Egzaminacyjną powołaną na wniosek koła przez

Zarządu Okręgu lub Prezydium ZO PZW w Katowicach stosowną uchwałą. Egzamin

przeprowadza się ze znajomości Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985

r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.nr 66/99 poz. 750) oraz Rozporządzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków

chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.nr 138/01

poz. 1559 ze zmianami).


4. Egzamin obejmuje m. in. następującą tematykę:

a) prawa wędkującego,

b) obowiązki wędkującego,

c) zasady wędkowania,

zasady łowienia ryb spokojnego żeru i ryb drapieżnych,

wymiary ochronne ryb,

okresy ochronne ryb,

d) zachowania na łowisku,

e) rozpoznawanie gatunków ryb.


5. Do przeprowadzenia egzaminów przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza

zespół egzaminacyjny w składzie minimum 2 członków komisji.


6. Za zdany egzamin uznaje się 70% prawidłowo udzielonych odpowiedzi.


7. Po obliczeniu punktów komisja egzaminacyjna podaje wynik egzaminu.


8. Osoby, które przed komisją egzaminacyjną nie wykazały niezbędnej wiedzy, mogą

ponownie przystąpić do egzaminu po upływie 7 dni, bez wnoszenia dodatkowych

opłat.


9. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku komisja wpisuje daną osobę do rejestru

zaświadczeń nadając sygnaturę zawierającą kolejny numer oraz sporządza dwa

egzemplarze zaświadczenia o zdanym egzaminie podpisanego przez

przewodniczącego lub osobę/y przez niego upoważnioną/e ze składu komisji

posługującymi się imiennymi pieczęciami* oraz przez drugą osobę – członka komisji

posługującą się pieczątką imienną, a w przypadku jej braku - składa czytelny podpis, -

z czego jeden egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana, a drugi egzemplarz

pozostaje w aktach koła.


10. Osoba, która zdała egzamin zgłasza się do starostwa właściwego do miejsca

zamieszkania z zaświadczeniem o zdanym egzaminie i składa wniosek o wydanie

karty wędkarskiej.


* Prawidłowa treść pieczątki:

Z up.

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej

Koła PZW nr ………………………………

Imię i nazwisk